53BP1 regulates heterochromatin through liquid phase separation

Authors Lei Zhang   , Xinran Geng  , Fangfang Wang  , Jinshan Tang , Yu Ichida , Arishya Sharma , Sora Jin , Mingyue Chen , Mingliang Tang , Franklin Mayca Pozo , Wenxiu Wang , Janet Wang , Michal Wozniak  , Xiaoxia Guo , Masaru Miyagi , Fulai Jin , Yongjie Xu , Xinsheng Yao , Youwei Zhang 
Details Lei Zhang et al; Nat Commun; 2022;
DOI 10.1038/s41467-022-28019-y
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.