A novel NF2 splicing mutant causes neurofibromatosis type 2 via liquid-liquid phase separation with large tumor suppressor and Hippo pathway

Authors Zexiao Jia , Shuxu Yang , Mengyao Li , Zhaoying Lei , Xue Ding , Mingjie Fan , Dixian Wang , Dajiang Xie , Hui Zhou , Yue Qiu , Qianqian Zhuang , Dan Li , Wei Yang , Xuchen Qi , Xiaohui Cang , Jing-Wei Zhao , Wenqi Wang , Aifu Lin , Qingfeng Yan   
Details Zexiao Jia et al; iScience; 2022;
DOI 10.1016/j.isci.2022.105275
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.