A novel SATB1 protein isoform with different biophysical properties

Authors Tomas Zelenka  , Dionysios-Alexandros Papamatheakis  , Petros Tzerpos , Giorgos Panagopoulos , Konstantinos C Tsolis , Vassilis M Papadakis , Dimitris Mariatos Metaxas , George Papadogkonas  , Eleftherios Mores , Manouela Kapsetaki , Joseph Papamatheakis  , David Stanek , Charalampos Spilianakis  
Details Tomas Zelenka et al; Front Cell Dev Biol; 2023;
DOI 10.3389/fcell.2023.1242481
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.