A phosphatidic acid-binding lncRNA SNHG9 facilitates LATS1 liquid-liquid phase separation to promote oncogenic YAP signaling

Authors Rui-Hua Li  , Tian Tian  , Qi-Wei Ge   , Xin-Yu He , Cheng-Yu Shi , Jun-Hong Li , Zhen Zhang , Fang-Zhou Liu , Ling-Jie Sang , Zuo-Zhen Yang , Ya-Zhuo Liu , Yan Xiong , Qingfeng Yan , Xu Li , Huai-Qiang Ju , Jian Liu  , Liang-Jing Wang , Jian-Zhong Shao , Wenqi Wang , Tianhua Zhou   , Aifu Lin    
Details Rui-Hua Li et al; Cell Res; 2021;
DOI 10.1038/s41422-021-00530-9
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.