A Solitary Stalled 80S Ribosome Prevents mRNA Recruitment to Stress Granules

Authors Artem G Fedorovskiy  , Anton V Burakov , Ilya M Terenin  , Dmitry A Bykov   , Kseniya A Lashkevich , Vladimir I Popenko , Nadezhda E Makarova , Ivan I Sorokin , Anastasia P Sukhinina  , Vladimir S Prassolov , Pavel V Ivanov , Sergey E Dmitriev   
Details Artem G Fedorovskiy et al; Biochemistry (Mosc); 2023 Nov;
DOI 10.1134/S000629792311010X
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.