African swine fever virus pS273R antagonizes stress granule formation by cleaving the nucleating protein G3BP1 to facilitate viral replication

Authors Tingting Li , Xuewen Li , Xiao Wang , Xin Chen , Gaihong Zhao , Chuanxia Liu , Miaofei Bao , Jie Song , Jiangnan Li , Li Huang , Jun Rong , Kegong Tian , Junhua Deng , Jianzhong Zhu , Xuehui Cai , Zhigao Bu , Jun Zheng , Changjiang Weng 
Details Tingting Li et al; J Biol Chem; 2023;
DOI 10.1016/j.jbc.2023.104844
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.