ALBA proteins confer thermotolerance through stabilizing HSF messenger RNAs in cytoplasmic granules

Authors Jinjin Tong  , Zhitong Ren  , Linhua Sun  , Sixian Zhou , Wei Yuan , Yufan Hui  , Dong Ci , Wei Wang , Liu-Min Fan , Zhe Wu , Weiqiang Qian  
Details Jinjin Tong et al; Nat Plants; 2022;
DOI 10.1038/s41477-022-01175-1
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.