Allergen protease-activated stress granule assembly and gasdermin D fragmentation control interleukin-33 secretion

Authors Wen Chen   , Shuangfeng Chen   , Chenghua Yan  , Yaguang Zhang  , Ronghua Zhang  , Min Chen  , Shufen Zhong , Weiguo Fan , Songling Zhu , Danyan Zhang  , Xiao Lu , Jia Zhang , Yuying Huang , Lin Zhu , Xuezhen Li , Dawei Lv , Yadong Fu , Houkun Iv  , Zhiyang Ling , Liyan Ma , Hai Jiang , Gang Long , Jinfang Zhu , Dong Wu , Bin Wu , Bing Sun  
Details Wen Chen et al; Nat Immunol; 2022;
DOI 10.1038/s41590-022-01255-6
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.