An ULK1/2-PXN mechanotransduction complex suppresses breast cancer cell migration

Authors Peigang Liang, Jiaqi Zhang, Yuchen Wu, Shanyuan Zheng, Zhaopeng Xu, Shuo Yang, Jinfang Wang, Suibin Ma, Li Xiao, Tianhui Hu, Wenxue Jiang, Qiong Xing, Mondira Kundu, Bo Wang
Details bioRxiv. February 03, 2023
DOI 10.1101/2023.02.03.526950
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.