Augmenting L3MBTL2-induced condensates suppresses tumor growth in osteosarcoma

Authors Li Zhong  , Jingxuan Wang , Wanqi Chen , Dongming Lv , Ruhua Zhang , Xin Wang , Cuiling Zeng , Xiaobo He , Lisi Zheng , Ying Gao , Shang Wang , Miao Li , Yuanzhong Wu , Junqiang Yin , Tiebang Kang , Dan Liao 
Details Li Zhong et al; Sci Adv; 2023;
DOI 10.1126/sciadv.adi0889
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.