Biofunctional coacervate-based artificial protocells with membrane-like and cytoplasm-like structures for the treatment of persistent hyperuricemia

Authors Qian Hu , Hongbing Lan , Yinmei Tian , Xiaonan Li , Mengmeng Wang , Jiao Zhang , Yulin Yu , Wei Chen , Li Kong , Yuanyuan Guo , Zhiping Zhang 
Details Qian Hu et al; J Control Release; 2023;
DOI 10.1016/j.jconrel.2023.11.030
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.