Bloom Syndrome Helicase Compresses Single-Stranded DNA into Phase-Separated Condensates

Authors Teng Wang , Jiaojiao Hu , Yanan Li , Lulu Bi , Lijuan Guo , Xinshuo Jia , Xia Zhang , Dan Li , Xi-Miao Hou , Mauro Modesti , Xu-Guang Xi , Cong Liu , B O Sun 
Details Teng Wang et al; Angew Chem Int Ed Engl; 2022;
DOI 10.1002/anie.202209463
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.