Must Read

BRD4-targeting PROTAC as a unique tool to study biomolecular condensates

Authors Yi Shi   , Yuan Liao   , Qianlong Liu  , Zhihao Ni , Zhenzhen Zhang , Minglei Shi , Pilong Li , Haitao Li , Yu Rao 
Details Yi Shi et al; Cell Discov; 2023;
DOI 10.1038/s41421-023-00544-0
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.