CAMSAP2 organizes a γ-tubulin-independent microtubule nucleation centre through phase separation

Authors Tsuyoshi Imasaki, Satoshi Kikkawa, Shinsuke Niwa, Yumiko Saijo-Hamano, Hideki Shigematsu, Kazuhiro Aoyama, Kaoru Mitsuoka, Takahiro Shimizu, Mari Aoki, Ayako Sakamoto, Yuri Tomabechi, Naoki Sakai, Mikako Shirouzu, Shinya Taguchi, Yosuke Yamagishi, Tomiyoshi Setsu, Yoshiaki Sakihama, Eriko Nitta, Masatoshi Takeichi, Ryo Nitta
Details Tsuyoshi Imasaki et al; eLife; 2022
DOI 10.7554/eLife.77365
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.