Must Read

Chemical-induced phase transition and global conformational reorganization of chromatin

Authors Tengfei Wang  , Shuxiang Shi   , Yuanyuan Shi   , Peipei Jiang   , Ganlu Hu  , Qinying Ye , Zhan Shi , Kexin Yu  , Chenguang Wang   , Guoping Fan , Suwen Zhao  , Hanhui Ma , Alex C Y Chang   , Zhi Li , Qian Bian  , Chao-Po Lin 
Details Tengfei Wang et al; Nat Commun; 2023;
DOI 10.1038/s41467-023-41340-4
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.