CircRNA-CREIT inhibits stress granule assembly and overcomes doxorubicin resistance in TNBC by destabilizing PKR

Authors Xiaolong Wang  , Tong Chen  , Chen Li , Wenhao Li , Xianyong Zhou , Yaming Li , Dan Luo , Ning Zhang , Bing Chen , Lijuan Wang , Wenjing Zhao , Shanji Fu , Qifeng Yang   
Details Xiaolong Wang et al; J Hematol Oncol; 2022;
DOI 10.1186/s13045-022-01345-w
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.