Cpeb1b-mediated cytoplasmic polyadenylation of shha mRNA modulates zebrafish definitive hematopoiesis

Authors Jian Heng, Boyang Shi, Jia-Yi Zhou, Yifan Zhang, Dongyuan Ma, Yun-Gui Yang, Feng Liu
Details Jian Heng et al; Proc Natl Acad Sci U S A .; 2023
DOI 10.1073/pnas.2212212120
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.