CPEB3 suppresses gastric cancer progression by inhibiting ADAR1-mediated RNA editing via localizing ADAR1 mRNA to P bodies

Authors Jian Chen  , Lu Li  , Tian-Yu Liu  , Hua-Feng Fu  , Yuan-Hui Lai , Xiong Lei , Jun-Fa Xu , Ji-Shang Yu , Yu-Jian Xia , Tian-Hao Zhang , Dong-Jie Yang , Yu-Long He  
Details Jian Chen et al; Oncogene; 2022;
DOI 10.1038/s41388-022-02454-z
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.