De novo variants in genes regulating stress granule assembly associate with neurodevelopmental disorders

Authors Xiangbin Jia , Shujie Zhang  , Senwei Tan , Bing Du , Mei He  , Haisong Qin , Jia Chen , Xinyu Duan , Jingsi Luo , Fei Chen , Luping Ouyang , Jian Wang , Guodong Chen , Bin Yu , Ge Zhang , Zimin Zhang , Yongqing Lyu , Yi Huang , Jian Jiao , Jin Yun Helen Chen , Kathryn J Swoboda , Emanuele Agolini , Antonio Novelli , Chiara Leoni , Giuseppe Zampino    , Gerarda Cappuccio  , Nicola Brunetti-Pierri  , Benedicte Gerard , Emmanuelle Ginglinger , Julie Richer , Hugh McMillan , Alexandre White-Brown , Kendra Hoekzema , Raphael A Bernier , Evangeline C Kurtz-Nelson , Rachel K Earl , Claartje Meddens  , Marielle Alders , Meredith Fuchs , Roseline Caumes , Perrine Brunelle , Thomas Smol , Ryan Kuehl , Debra-Lynn Day-Salvatore , Kristin G Monaghan , Michelle M Morrow , Evan E Eichler  , Zhengmao Hu , Ling Yuan , Jieqiong Tan , Kun Xia   , Yiping Shen   , Hui Guo  
Details Xiangbin Jia et al; Sci Adv; 2022;
DOI 10.1126/sciadv.abo7112
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.