Must Read

Deactylation by SIRT1 enables liquid-liquid phase separation of IRF3/IRF7 in innate antiviral immunity

Authors Ziran Qin   , Xiuwu Fang  , Wenhuan Sun , Zhenyu Ma , Tong Dai , Shuai Wang , Zhi Zong , Huizhe Huang , Heng Ru , Huasong Lu , Bing Yang  , Shixian Lin , Fangfang Zhou , Long Zhang   
Details Ziran Qin et al; Nat Immunol; 2022;
DOI 10.1038/s41590-022-01269-0
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.