DIAPH3 condensates formed by liquid-liquid phase separation act as a regulatory hub for stress-induced actin cytoskeleton remodeling

Authors Ke Zhang , Miaodan Huang , Ang Li , Jing Wen , Lingli Yan , Yunhao Li , Liman Guo , Kumaran Satyanarayanan Senthil , Yangyang Zhou , Guobing Chen , Yong Liu , Xiaofei Zhang , Xiaoli Yao , Dajiang Qin , Huanxing Su 
Details Ke Zhang et al; Cell Rep; 2023;
DOI 10.1016/j.celrep.2022.111986
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.