Diminished arachidonate 5-lipoxygenase perturbs phase separation and transcriptional response of Runx2 to reverse pathological ventricular remodeling

Authors Saiyang Xie , Mengya Chen , Wenxi Fang , Shiqiang Liu , Qingqing Wu , Chen Liu , Yun Xing , Wenke Shi , Man Xu , Min Zhang , Si Chen , Xiaofeng Zeng , Shasha Wang , Wei Deng , Qizhu Tang 
Details Saiyang Xie et al; EBioMedicine; 2022;
DOI 10.1016/j.ebiom.2022.104359
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.