Must Read

Disrupting the phase separation of KAT8-IRF1 diminishes PD-L1 expression and promotes antitumor immunity

Authors Yuanzhong Wu  , Liwen Zhou  , Yezi Zou , Yijun Zhang , Meifang Zhang , Liping Xu , Lisi Zheng , Wenting He , Kuai Yu , Ting Li , Xia Zhang , Zhenxuan Chen , Ruhua Zhang , Penghui Zhou , Nu Zhang  , Limin Zheng , Tiebang Kang 
Details Yuanzhong Wu et al; Nat Cancer; 2023;
DOI 10.1038/s43018-023-00522-1
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.