Must Read

Diverse CMT2 neuropathies are linked to aberrant G3BP interactions in stress granules

Authors Qinqin Cui , Hongyun Bi , Zhanyun Lv , Qigui Wu , Jianfeng Hua , Bokai Gu , Chanjuan Huo , Mingmin Tang , Yanqin Chen , Chongjiu Chen , Sihan Chen , Xinrui Zhang , Zhangrui Wu , Zhengkai Lao , Nengyin Sheng , Chengyong Shen , Yongdeng Zhang , Zhi-Ying Wu , Zhigang Jin , Peiguo Yang , Huaqing Liu , Jinsong Li , Ge Bai 
Details Qinqin Cui et al; Cell; 2023;
DOI 10.1016/j.cell.2022.12.046
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.