DNA damage-induced paraspeckle formation enhances DNA repair and tumor radioresistance by recruiting ribosomal protein P0

Authors Yun-Long Wang   , Wan-Wen Zhao  , Shao-Mei Bai  , Yan Ma , Xin-Ke Yin , Li-Li Feng , Guang-Dong Zeng , Fang Wang , Wei-Xing Feng  , Jian Zheng , Ying-Nai Wang , Bing Zeng , Quentin Liu  , Mien-Chie Hung   , Xiang-Bo Wan  
Details Yun-Long Wang et al; Cell Death Dis; 2022;
DOI 10.1038/s41419-022-05092-1
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.