DNA sensor ABCF1 phase separates with cccDNA to inhibit HBV replication

Authors Caiyue Ren, Zhaoying Zhang, Yutong Dou, Yang Sun, Liyuan Wang, Zhendong Fu, Kai Wang, Chengjiang Gao, Yuchen Fan, Shuguo Sun, Xuetian Yue, Chunyang Li, Lifen Gao, Xiaohong Liang, Zhuanchang Wu, Chunhong Ma
Details bioRxiv. December 21, 2023
DOI 10.1101/2023.12.21.572726
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.