Drosophila Decapping Protein 2 Modulates the Formation of Cortical F-actin for Germ Plasm Assembly

Authors Yi-Mei Lee , Po-Hsun Chiang , Jen-Ho Cheng , Wei-Hong Shen , Chao-Han Chen , Mei-Ling Wu , Yi-Lu Tian , Chao-Heng Ni , Ting-Fang Wang , Ming-Der Lin , Tze-Bin Chou 
Details Yi-Mei Lee et al; Dev Biol; 2020
DOI 10.1016/j.ydbio.2020.01.013
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.