Effects of the NS1-NOLC1 protein interaction on rRNA synthesis through TRF2 regulation under nucleolar stress

Authors Man Zhang , Yingyue Zeng   , Fengchao Wang , Huawei Feng    , Qingqing Liu , Feng Li , Shan Zhao , Jian Zhao    , Zhikui Liu , Fangliang Zheng , Hongsheng Liu    
Details Man Zhang et al; AIDS Res Hum Retroviruses; 2023;
DOI 10.1089/AID.2023.0067
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.