Endothelial discoidin domain receptor 1 senses flow to modulate YAP activation

Authors Jiayu Liu   , Chuanrong Zhao    , Xue Xiao , Aohan Li , Yueqi Liu  , Jianan Zhao  , Linwei Fan  , Zhenhui Liang  , Wei Pang , Weijuan Yao , Wei Li , Jing Zhou  
Details Jiayu Liu et al; Nat Commun; 2023;
DOI 10.1038/s41467-023-42341-z
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.