Excess PrPC inhibits muscle cell differentiation via miRNA-enhanced liquid-liquid phase separation implicated in myopathy

Authors Jing Tao , Yanping Zeng , Bin Dai , Yin Liu , Xiaohan Pan , Li-Qiang Wang  , Jie Chen , Yu Zhou , Zuneng Lu , Liwei Xie , Yi Liang  
Details Jing Tao et al; Nat Commun; 2023;
DOI 10.1038/s41467-023-43826-7
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.