Excess PrPC inhibits muscle cell differentiation via miRNA-enhanced liquid–liquid phase separation implicated in myopathy

Authors Jing Tao, Yanping Zeng, Bin Dai, Yin Liu, Xiaohan Pan, Li-Qiang Wang, Jie Chen, Yu Zhou, Zuneng Lu, Liwei Xie, Yi Liang
Details bioRxiv. February 06, 2023
DOI 10.1101/2023.02.06.527278
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.