FAIRE-MS reveals mitotic retention of transcriptional regulators on a proteome-wide scale

Authors Bingyu Ye  , Wenlong Shen , Yanchang Li , Dong Wang , Yan Zhang , Ping Li , Man Yin , Yahao Wang , Dejian Xie , Shu Shi , Tao Yao , Juncai Chen , Ping Xu , Zhihu Zhao 
Details Bingyu Ye et al; FASEB J; 2023 Feb;
DOI 10.1096/fj.202201038RRR
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.