Forming cytoplasmic stress granules PURα suppresses mRNA translation initiation of IGFBP3 to promote esophageal squamous cell carcinoma progression

Authors Lusong Tian  , Xiufeng Xie  , Urmi Das , Yuling Chen , Yulin Sun , Fang Liu , Haizhen Lu , Peng Nan , Ying Zhu , Xinglu Gu , Haiteng Deng , Jiuyong Xie , Xiaohang Zhao 
Details Lusong Tian et al; Oncogene; 2022;
DOI 10.1038/s41388-022-02426-3
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.