G-Quadruplex-Induced Liquid-Liquid Phase Separation in Biomimetic Protocells

Authors Xuejiao Liu , Yansong Xiong , Chunjuan Zhang , Rongji Lai , Hui Liu , Ruizi Peng  , Ting Fu , Qiaoling Liu , Xiaohong Fang  , Stephen Mann   , Weihong Tan   
Details Xuejiao Liu et al; J Am Chem Soc; 2021;
DOI 10.1021/jacs.1c03627
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.