GCG inhibits SARS-CoV-2 replication by disrupting the liquid phase condensation of its nucleocapsid protein

Authors Ming Zhao   , Yu Yu   , Li-Ming Sun  , Jia-Qing Xing , Tingting Li , Yunkai Zhu , Miao Wang , Yin Yu , Wen Xue , Tian Xia , Hong Cai , Qiu-Ying Han , Xiaoyao Yin , Wei-Hua Li , Ai-Ling Li , Jiuwei Cui , Zhenghong Yuan , Rong Zhang , Tao Zhou , Xue-Min Zhang  , Tao Li  
Details Ming Zhao et al; Nat Commun; 2021;
DOI 10.1038/s41467-021-22297-8
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.