Gelation of cytoplasmic expanded CAG RNA repeats suppresses global protein synthesis

Authors Yuyin Pan, Junmei Lu, Xinran Feng, Shengyi Lu, Yi Yang, Guang Yang, Shudan Tan, Liang Wang, Pilong Li, Shouqing Luo, Boxun Lu
Details Yuyin Pan et al; Nat Chem Biol; 2023
DOI 10.1038/s41589-023-01384-5
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.