Genome-Wide Identification and Characterization of the YTH Domain-Containing RNA-Binding Protein Family in Liriodendron chinense

Authors Sheng Yao   , Jingjing Zhang   , Xiang Cheng   , Dengbao Wang   , Wenya Yu   , Kongshu Ji   , Qiong Yu   
Details Sheng Yao et al; Int J Mol Sci; 2023;
DOI 10.3390/ijms242015189
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.