GGC repeat expansion in NOTCH2NLC induces dysfunction in ribosome biogenesis and translation

Authors Yu Fan , Meng-Jie Li , Jing Yang    , Shuang-Jie Li , Xiao-Yan Hao , Jia-di Li , Yun-Chao Wang , Mi-Bo Tang , Chan Zhang , Jing-Jing Shi , Dong-Rui Ma , Meng-Nan Guo , Fen Liu , Si Shen , Da-Bao Yao , Chun-Yan Zuo , Cheng-Yuan Mao , Zheng-Wei Hu , Shuo Zhang , Zhi-Hua Yang , Guang-Yu Guo , Jing-Hua Yang , Zong-Ping Xia , Yu-Ming Xu    , Chang-He Shi    
Details Yu Fan et al; Brain; 2023;
DOI 10.1093/brain/awad058
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.