Global profiling of arginine dimethylation in regulating protein phase separation by a steric effect-based chemical-enrichment method

Authors Qi Wang  , Zhouxian Li  , Shenqing Zhang , Yichen Li , Yan Wang  , Zheng Fang  , Yanni Ma  , Zhen Liu  , Weibing Zhang , Dan Li  , Cong Liu   , Mingliang Ye  
Details Qi Wang et al; Proc Natl Acad Sci U S A; 2022;
DOI 10.1073/pnas.2205255119
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.