Must Read

Glycogen accumulation and phase separation drives liver tumor initiation

Authors Qingxu Liu , Jiaxin Li , Weiji Zhang , Chen Xiao , Shihao Zhang , Cheng Nian , Junhong Li , Dongxue Su , Lihong Chen , Qian Zhao , Hui Shao , Hao Zhao , Qinghua Chen , Yuxi Li , Jing Geng , Lixin Hong , Shuhai Lin , Qiao Wu , Xianming Deng , Rongqin Ke , Jin Ding , Randy L Johnson , Xiaolong Liu , Lanfen Chen , Dawang Zhou 
Details Qingxu Liu et al; Cell; 2021;
DOI 10.1016/j.cell.2021.10.001
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.