HDAC6, A Novel Cargo for Autophagic Clearance of Stress Granules, Mediates the Repression of the Type I Interferon Response During Coxsackievirus A16 Infection

Authors Yingcheng Zheng  , Guoguo Zhu , Yinglian Tang  , Jun Yan  , Song Han , Jun Yin , Biwen Peng , Xiaohua He , Wanhong Liu  
Details Yingcheng Zheng et al; Front Microbiol; 2020
DOI 10.3389/fmicb.2020.00078
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation