High-throughput and proteome-wide discovery of endogenous biomolecular condensates

Authors Pengjie Li  , Peng Chen  , Fukang Qi , Jinyun Shi , Wenjie Zhu , Jiashuo Li , Peng Zhang , Han Xie , Lina Li , Mengcheng Lei , Xueqing Ren , Wenhui Wang , Liang Zhang , Xufu Xiang , Yiwei Zhang , Zhaolong Gao , Xiaojun Feng , Wei Du , Xin Liu , Limin Xia , Bi-Feng Liu , Yiwei Li 
Details Pengjie Li et al; Nat Chem; 2024;
DOI 10.1038/s41557-024-01485-1
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation