Histone Methyltransferase SUVR2 Promotes the DSB Repair via Chromatin Remodeling and Liquid-Liquid Phase Separation

Authors Qianwen Liu , Peng Liu , Tuo Ji , Lihua Zheng , Chen Shen , Shasha Ran , Jinling Liu , Yafei Zhao , Yiding Niu , Tao Wang , Jiangli Dong 
Details Qianwen Liu et al; Mol Plant; 2022;
DOI 10.1016/j.molp.2022.05.007
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.