Homodimer-mediated phosphorylation of C/EBPα-p42 S16 modulates acute myeloid leukaemia differentiation through liquid-liquid phase separation

Authors Dongmei Wang   , Tao Sun   , Yuan Xia , Zhe Zhao , Xue Sheng , Shuying Li , Yuechan Ma , Mingying Li , Xiuhua Su , Fan Zhang , Peng Li , Daoxin Ma  , Jingjing Ye , Fei Lu , Chunyan Ji  
Details Dongmei Wang et al; Nat Commun; 2023;
DOI 10.1038/s41467-023-42650-3
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.