Host casein kinase 1-mediated phosphorylation modulates phase separation of a rhabdovirus phosphoprotein and virus infection

Authors Xiao-Dong Fang, Qiang Gao, Ying Zang, Ji-Hui Qiao, Dong-Min Gao, Wen-Ya Xu, Ying Wang, Dawei Li, Xian-Bing Wang
Details BioRxiv. November 16, 2021.
DOI 10.1101/2021.11.16.468817
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.