Hotspot mutations in the structured ENL YEATS domain link aberrant transcriptional condensates and cancer

Authors Lele Song , Xinyi Yao , Hangpeng Li , Bo Peng , Alan P Boka , Yiman Liu , Guochao Chen , Zhenyang Liu , Kaeli M Mathias , Lingbo Xia , Qinglan Li , Mustafa Mir , Yuanyuan Li , Haitao Li , Liling Wan 
Details Lele Song et al; Mol Cell; 2022;
DOI 10.1016/j.molcel.2022.09.034
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.