Hypoxia-Induced FUS-circTBC1D14 Stress Granules Promote Autophagy in TNBC

Authors Ying Liu , Yiwei Liu , Yinqiao He , Ning Zhang , Siyue Zhang , Yaming Li , Xiaolong Wang , Yiran Liang , Xi Chen , Weijing Zhao , Bing Chen , Lijuan Wang , Dan Luo , Qifeng Yang   
Details Ying Liu et al; Adv Sci (Weinh); 2023;
DOI 10.1002/advs.202204988
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.