In Vivo Stress Granule Misprocessing Evidenced in a FUS Knock-In ALS Mouse Model

Authors Xue Zhang    , Fengchao Wang , Yi Hu  , Runze Chen    , Dawei Meng    , Liang Guo    , Hailong Lv    , Jisong Guan , Yichang Jia   
Details Xue Zhang et al; Brain; 2020;
DOI 10.1093/brain/awaa076
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.