Induced phase separation of mutant NF2 imprisons the cGAS-STING machinery to abrogate antitumor immunity

Authors Fansen Meng , Zhengyang Yu , Dan Zhang , Shasha Chen , Hongxin Guan , Ruyuan Zhou , Qirou Wu , Qian Zhang , Shengduo Liu , Mukesh Kumar Venkat Ramani , Bing Yang , Xiao-Qun Ba , Jing Zhang , Jun Huang , Xueli Bai , Jun Qin , Xin-Hua Feng , Songying Ouyang , Yan Jessie Zhang , Tingbo Liang , Pinglong Xu 
Details Fansen Meng et al; Mol Cell; 2021;
DOI 10.1016/j.molcel.2021.07.040
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.