Interactions of Bacterial Toxin CNF1 and Host JAK1/2 Driven by Liquid-Liquid Phase Separation Enhance Macrophage Polarization

Authors Xuan Sun  , Jianming Yang  , Xueqin Deng  , Yuting Wei , Changying Wang , Yaxiu Guo , Huan Yang , Liu Yang , Chunhui Miao , Junqiang Lv , Yawen Xiao , Hong Zhang , Zhi Yao  , Quan Wang  
Details Xuan Sun et al; mBio; 2022;
DOI 10.1128/mbio.01147-22
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.